REGULAMIN APARTAMENTÓW LTC APARTMENTS

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji wszystkich Apartamentów LTC obsługiwanych przez LTC – Piotr Cybula, NIP: 5862321070, ul Żeromskiego 23a/24, 81-346 Gdynia.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu u pracowników LTC – Piotr Cybula, a także na stronie ltc-apartments.com.
 4. Dokonując rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamentach Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2 Rezerwacja
 1. Rezerwacji Apartamentów dokonuje się:
  1. wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie ltc-apartments.com
  2. telefonicznie pod numerem: +48 58 573 33 44
  3. e-mailowo pod adresem: ltc@ltc-apartments.com
  4. wypełniając formularz rezerwacyjny na stronach pośredników np. booking.com
 2. Minimalna długość pobytu w Apartamentach określona jest na stronie www.ltc-apartments.com i portalach rezerwacyjnych.
 3. Warunki anulowania rezerwacji reguluje wybrana przez Gościa oferta cenowa.
 4. Gość może zostać obciążony przedpłatą będącą całkowitą kwotą rezerwacji w dowolnym momencie, chyba że strony ustalą inaczej.
 5. W przypadku bezpłatnego odwołania rezerwacji należna kwota zostanie zwrócona Gościowi w ciągu 7 dni roboczych.
 6. W przypadku rezerwacji grupowych może zostać pobrany zadatek w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu, płatny do 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji, o ile nie zostało ustalone inaczej.
 7. Zadatek należy wpłacać na następujący rachunek bankowy: 22 1600 1462 1855 8335 6000 0002.
 8. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Gość ma obowiązek uregulować do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w Apartamentach.
 10. Obiekt dysponuje bezpłatnym parkingiem w podziemnej hali garażowej. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca parkingowego.
3 Ceny za wynajem i dodatkowe opłaty
 1. Obowiązujące ceny wynajmu Apartamentów podane są na stronie internetowej ltc-apartments.com oraz na portalach rezerwacyjnych.
 2. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media, prąd, woda.
 3. Cena podana przy danym Apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego Apartamentu.
 4. Do rezerwacji każdego Apartamentu doliczana jest jednorazowa opłata za obsługę, zgodna z obowiązującym cennikiem.
 5. Dodatkowo w Apartamentach doliczana jest opłata klimatyczna (podatek miejski) w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Gdynia w danym roku.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 200 zł lub równowartości w walucie obcej, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Gościa oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy rejestracji Gościa i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu Apartamentu bez uwag.
4 Zameldowanie oraz wymeldowanie Gości
 1. Godziny obowiązywania dobry hotelowe są różne dla poszczególnych obiektów i zostały przedstawione w tabeli:
 
Nazwa obiektuRozpoczęcie dobry hotelowejZakończenie doby hotelowej
Ujejskiego 2216:0011:00
Willa Orłowo16:0011:00
Małe Orłowo16:0011:00
Gdynia Centrum16:0011:00
Stare Miasto Gdańsk16:0011:00
Malczewskiego16:0011:00
Przy Krzywym Domku16:0010:00
Sopot Haffnera16:0010:00
 1. Opuszczenie Apartamentu przez Gości w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić najpóźniej do końca doby hotelowej.
 2. Szczegółowa instrukcja zameldowania zostanie przesłana do Gościa nie później niż w dniu zameldowania, pod warunkiem uregulowania całości płatności za rezerwacje.
5 Obowiązki Gości
 1. Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych budynku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 3. W Apartamentach i pozostałych częściach budynku, dzieci do lat 12 mogą przebywać tylko pod nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić pracownika LTC – Piotr Cybula.
 5. Gość zobowiązuje się na używanie przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 6. W Apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 7. Goście zobowiązani są do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, LTC – Piotr Cybula zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościom pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 8. Goście zobowiązani są do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu Apartamentu jest zabronione.
 9. Gość odpowiedzialny jest za klucze do Apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów w Apartamencie jest zabronione.
 11. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 12. W całym budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 13. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1500 zł.
 14. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad segregacji śmieci opisanych w §8.
 15. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, LTC – Piotr Cybula może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań LTC – Piotr Cybula, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 16. LTC – Piotr Cybula może odmówić zameldowania Gości będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających – które zachowują się w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 17. LTC – Piotr Cybula ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody w Apartamencie lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

 

6 Obowiązki LTC Apartments

 1. W związku ze świadczeniem usług opisanych w niniejszym Regulaminie, LTC Apartments zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. świadczenia usług z należytą starannością.
 2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do usług lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, LTC – Piotr Cybula zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności systemu. LTC – Piotr Cybula nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Gości z usług oraz jakiekolwiek szkody Gości spowodowanej brakiem dostępu do systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, czy mediów dostarczanych przez miasto.
 3. W przypadku pojawienia się przypadkowej awarii w Apartamencie, po niezwłocznym zgłoszeniu jej przez Gościa, LTC – Piotr Cybula zobowiązuje się do naprawienia jej tak szybko jak jest to możliwe.
 4. W przypadku pojawienia się awarii w Apartamencie, spowodowanej działaniem Gości po niezwłocznym zgłoszeniu jej przez Gościa, LTC – Piotr Cybula zobowiązuje się do naprawienia jej tak szybko jak jest to możliwe na koszt Gości.
 5. LTC – Piotr Cybula nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w Apartamentach.
 6. LTC – Piotr Cybula nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu w garażu poziemnym czy poza terenem budynku.
 7. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, LTC – Piotr Cybula zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościom innego Apartamentu, a w przypadku braku wolnego Apartamentu do anulowania rezerwacji.
7 Pobyt zwierząt domowych
 1. Apartamenty LTC przyjmują Gości wraz ze zwierzętami domowymi. Przyjęcie w Apartamencie zwierzęcia domowego powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju i zaakceptowane przez LTC -Piotr Cybula.
 2. Opłata za pobyt zwierzęcia jest zgodna z ofetą i może być różna w zależności od obiektu.
 3. Psy i inne mogące stworzyć zagrożenie zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 4. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich posłanie.
 5. Właściciele zwierząt muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez nie w otoczeniu budynku. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do koszy na śmieci znajdujących się w pomieszczeniu wskazanym przez pracownika LTC – Piotr Cybula.
 6. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Apartamentu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, pracownicy LTC – Piotr Cybula będą starali się kontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, LTC – Piotr Cybula zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Apartamentu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 7. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Apartamencie i na terenie całego budynku i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, LTC – Piotr Cybula zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Apartamentu.
 8. Wszystkie szkody w mieniu Apartamentu bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez pracownika LTC – Piotr Cybula, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

8 Segregacja śmieci

 1. Goście przebywający w Apartamentach zobowiązani są do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji śmieci obowiązujących na terenie całej Polski od 1 stycznia 2020 roku.
 2. Goście zobowiązani są do składowania śmieci w wyznaczonych pojemnikach znajdujących się na zewnątrz, na terenie obiektu:
  1. Papier – kosz niebieski – opakowania papierowe, kartonowe, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, papier biurowy, zeszyty, książki, papier pakowy
  2. Szkło – kosz zielony – butelki szklane, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych innych surowców)
  3. Metale i tworzywa sztuczne – kosz żółty – plastikowe butelki, opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe, kartony po napojach, drobny złom żelazny, styropian (niebudowlany)
  4. Bio – kosz brązowy – odpadki warzywne i owocowe (obierki itd.), resztki jedzenia (bez mięsa i kości), fusy po kawie i herbacie
  5. Zmieszane – szary kosz – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, papier lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne, pieluchy, szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, mięso, kości, ości, lustra
 3. Niestosowanie się do powyższych zasad grozi karą w wysokości 300 zł.
 

9 Reklamacja

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez LTC – Piotr Cybula usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmują pracownicy LTC – Piotr Cybula.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

10 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest LTC – Piotr Cybula ul. Żeromskiego 23a/24, 81-346 Gdynia
  2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi. Gościowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
 4. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
 6. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: biuro@ltc-apartments.com.
 7. Usługodawca informuje, że dane osobowe Gości nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Usługodawca zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia Usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 9. Usługodawca oświadcza, że portal rezerwacyjny Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
 11. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 12. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Gości nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Gościem.
 14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Elavon oraz T-pay.

11 Postanowienia dodatkowe

 1. W Apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 2. W Apartamentach jak i na przynależnych do nich balkonach oraz tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk oraz grilla.
 3. Gość nie może korzystać z usług świadczonych przez LTC – Piotr Cybula w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 4. Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w Apartamentach przez naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
 5. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w Apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię LTC – Piotr Cybula.
 

12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej ltc-apartments.com i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 01.01.2023.
 2. LTC Apartments jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, LTC Apartments może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności systemu (np. Hotres.pl),
  4. wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług,
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
  6. zmiany zakresu działalności LTC – Piotr Cybula.
 3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla LTC Apartments. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, LTC – Piotr Cybula informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z dnia 2 marca 2017 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.), a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zm.).